Elektronski otpad

Sa gledišta ekologije i očuvanja životnog prostora jedan od najvećih globalnih svetskih problema je elektronski otpad. Specifičnost elektronskog otpada je njegova složenost i brzina kojom elektronski proizvodi zastarevaju i bivaju zamenjeni novim.

Osim toga e-otpad je vredan izvor sekundarnih sirovina i toksičan ukoliko je nepravilno tretiran. Brza promena tehnologije, mali početni troškovi i čak planirano zastarevanje proizvoda su rezultovali brzom rastu problema u celom svetu. Proizvodi poput televizora, mobilnih telefona, kompjutera i srodne kompjuterske opreme, fotoaparata, štampača i drugih postala su veliki deo komunalnog otpada i zato je tok električnog otpada identifikovan kao jedan od onih koji beleži najbrži rast u Evropi čineći danas 4% komunalnog otpada.

Vodeći kontinent u godišnjoj proizvodnji ovog otpada je Severna Amerika sa preko 20 miliona tona iza koje slede Evropa i Azija sa po oko 14 miliona tona i ostali kontinenti su na nivou oko 5 miliona tona.

Glavni proizvođači elektronskog otpada se svrstavaju u tri grupe:
•pojedinci i mala preduzeća,
•velika preduzeća, institucije i vladine organizacije i
•proizvođači originalne elektronske opreme(OEMs).

Analize koje su proveli stručnjaci evropskih država pokazuju kako je početkom devedesetih godina prošlog veka udeo elektronskog otpada u ukupnom evropskom kućnom otpadu iznosio oko 2 posto, odnosno 4 miliona tona. Krajem devedesetih godina količina elektronskog otpada se povećala na 6 miliona odnosno na 4 posto u kućnom otpadu. Procenjuje se da će rast količine elektronskog otpada u Evropi biti po stopi od 5% godišnje, tako da će do kraja ove dekade količina otpada biti udvostručena.

Poređenja radi, rast količine elektronskog otpada danas je već tri puta veći od porasta komunalnog otpada.
Nivo reciklaže u zemljama u razvoju raste, ali ne drži korak s rastom proizvodnje otpada.

U poslednjih dvadeset godina razvijene zemlje su uspostavile različite kontrolne mehanizme za upravljanje otpadnim materijama, pri čemu je prednost data strategiji sprečavanja stvaranja otpada. Pri tome, prevenciji se daje prednost u odnosu na reciklažu, koja je bolja od spaljivanja, dok je odlaganje na deponije najmanje poželjan način

Detaljnije o procesu reciklaže pročitajte na linku Šta je reciklaža.
Ukoliko imate proizvode koji spadaju u grupu elektronskog i električnog otpada kontaktirajte nas na telefon 0800-085’085 ili nam pošaljite mail na  office@ereciklaza.com
Da saznate više o otkupu EE otpada kliknite na Otkup elektronskog otpada.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način