Zdravstveni rizici e otpada

Jedna od suštinskih odlika savremenog društva jeste masovna proizvodnja i potrošnja elektronskih i električnih uredjaja. Svakodnevica savremenog čoveka je nezamisliva bez mobilnog telefona, kompjutera, ali i elektičnih aparata koji su sastavni deo svakog domaćinstva. Ipak, savremeno doba je donelo, osim hiperprodukcije elektronskih uredjaja i neprestano uvećavanje i gomilanje dorajalih i neupotrebljivih aparata.

Stoga, može se reći da produkcija e otpada prati u stopu proizvidnju novih uredjaja. Iako bacanje, skladištenje i neadekvatno odlaganje dotrajalih elektronskih aparata može izgledati bezazleno, nesavesno upravljanje e otpadom može imati fatalne posledice po čovekovo zdravlje. Budući da se procenjuje da se godišnje proizvede oko 40 miliona tona e otpada, neophodno je da budemo upoznati sa zdravstvenim rizicima koje e otpad sa sobom donosi.

1. Rizici vezani za hemijski sastav e otpada

Električni i elektronski uredjaji napravljeni su od različitih vrsta materijala, u koje spadaju i teški metali i toksične supstance. Neke od najštetnijih materija jesu berilijum, kadmijum, olovo, merkur, kao i polivinil hlorid, poznatiji kao PVC.

Merkur se najčešče nalazi u ekranima telefona, kompjutera i tableta, ali se može naći i u relejima starijih modela kompjutera. Ukoliko se preko respiratornog sistema unese u organizam, merkur može izazvati oštećenje centralnog nervnog sistema i bubrežnu disfunkciju. Osim toga, kada merkur dodje u kontakt sa vodom, transformiše se u metil merkur, visoko toksiču supstancu, koja lako može putem lanca ishrane dospeti u ljudski organizam.

Olovo se pretežno nalazi u katodnim cevima CRT monitora. Ovi monitori mogu, u zavisnosti modela, sadržati od jednog do tri kilograma olova. Štetnost olova zavisi od toga da li je dospeo u organizam preko respiratornog ili digestivnog sistema. Ipak, najčešće posledice unošenja olova jesu oštećenje centralnog nervnog sistema. Posebno je zabrinjavajuće što dugotrajno izlaganje čak i niskim kontentracijama olova može štetno uticati na intelektualni razvoj dece. Slično olovu, i kadmijum se uglavnom nalazi u CRT monitorama, ali i u baterijama u formi nikel kadmijuma. Ukoliko dospe u organizam, može fatalne posledice, te izazvati bubrežnu disfunkciju, hipertenziju, oštećenja CNS-a i respiratornog sistema.

Berilijum predstavlja odličan električni i toplotni provodnik, a obično se može naći u oprugama, relejima i matičnim pločama. Ipak, ovaj metal je takodje izuzentno štetan po čovekovo zdravlje, a posebno za ljudski respiratorni sistem. Visoke koncentracije berilijuma mogu izazvati hroničnu berilijumsku bolest (ABD), ali i druga plućna oštećenja.

Na kraju, opasnost PVC-a se uglavnom vezuje za ftalate, koji se koriste da bi olakšali unutrašnje kretanje molekula polimera i uzrokovali fleksibilnost i elestačnost PVC-a. Ftalati su dokazano štetni za ljudski organizam: poznato je da izazivaju hormonalni disbalans, slabiju plodnost muškaraca, ali i zloćudne tumore poput tumora dojke i testisa.

2. Rizici vezani za neadekvatno upravljanje e otpadom

Ukoliko se ne reciklira, e otpad završava na različitim, legalnim ili ilegalnim, deponijama. Ovde počinje novi ciklus „života“ e otpada koji ima fatalne posledice na očuvanje životne sredine i zdravlje ljudi i životinja. U prvu rizičnu grupu spadaju radnici na deponijama, budući da uglavnom nisu adekvatno obučeni za upravljanje e otpadom. Kako se izbegava praksa reciklaže, najčešće se sprovodi spaljivanje dotrajalih uredjaja. Otud, zahvaljujući sagorevanju, dolazi do ispuštanja različitih toksičnih materija koje radnici neizbežno udišu. Osim toga, supstance koje se nalaze u ekranima uredjaja, poput merkura, mogu dospeti u ljudski organizam i sredinu prostim uništavanjem monitora ili tableta. Na kraju, treba imati u vidu da se upravo sa deponija izliva opasnost e-otpada, a preko vazduha, vode ili lanca ishrane, dolazi i u vaš dom.

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način