WEEE direktiva – Direktiva o električnom i elektronskom otpadu

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiva teži da poboljša upravljanje električnim otpadom i da podstakne proizvođače da proizvode uređaje imajući u planu njihovu reciklažu. Ključni deo ove Direktive jeste da su proizvođači odgovorni za troškove vezane za sakupljanje, obnavljanje i reciklažu i tretman električnog otpada. RoHS direktiva dopunjuje WEEE direktivu ograničenjem količina potencijalno opasnih materijala sadržanih u električnim aparatima.

Svrha ove Direktive kao prvog prioriteta jeste prevencija električnog otpada i dodatno ponovne upotrebe, reciklaže i ostalih oblika obnavljanja ovakvog otpada kako bi se smanjilo odlaganje ovakve vrste otpada. Takođe ona nastoji da poboljša ekološke performanse svih operatera angažovanih u životnom ciklusu proizvoda (proizvođača, distributera, potrošača i ostalih koji su direktno uključeni u tretman WEEE).

Bilo koji proizvod koji ne zadovoljava zahteve WEEE direktive ne može da se proda na tržištu Evropske Unije posle 13.8.2005. godine od kada je ova Direktiva u potpunosti stupila na snagu. Od 13.8.2005. godine sve kompanije, koje žele da prodaju svoje proizvode na tržištu EU moraju se registrovati u svakoj od zemalja članica kao snabdevači. Ova registracija obuhvata detaljan plan o tome kako se svaka kompanija povinovala zahtevima WEEE Direktive.

WEEE direktiva teži da poboljša performanse upravljanja WEEE kroz:

  1. Selektivno prikupljanje WEEE pomoću odgovarajućih sistema, koji čuvaju integritet uređaja i njihove potencijale za obnavljanje
  2. Stopu sakupljanja koju mora dostići svaka članica do 31.12.2006. a koja iznosi 4kg WEEE po stanovniku godišnje
  3. Individualnu odgovornost proizvođača; stope ponovne upotrebe, reciklaže i obnove se kreću u rasponu od 50%-80% u zavisnosti od razmatrane kategorije uređaja, a one moraju biti zadovoljene od strane proizvođača elektronske i električne opreme od 31.12.2006

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način