Upravljanje EE otpadom

Složenost strukture električnih i elektronskih proizvoda predstavlja veliki izazov za proces održivog upravljanja jednom kada ovi uredjaji postanu otpad. Pojedine vrste električnih ili elektronskih proizvoda sadrže i više od 100 različitih supstanci koje spadaju u kategorije opasnog i neopasnog otpada i, samim tim, za njih se primenjuju različita pravila za upravljanje.

Neminovno je da elektronika sadrži mnogobrojne opasne materije, kao što su teški metali: živa, arsen, kadmijum, heksavalentni hrom, rastvarači na bazi hlora, antipireni na bazi broma, koji su veoma štetni po zdravlje i životnu sredinu ako se sa njima ne postupa na odgovarajući način. Takodje, pojedini delovi ee-otpada su vredni, stoga je važno naglasiti da su gvoždje, plastika, staklo i drvo materijali koji se mogu ponovo reciklirati i upotrebiti.

Donošenjem Strategije za upravljanje otpadom za period 2010 – 2019, Zakona o upravljanju otpadom i odgovarajućih podzakonskih akata napravljen je ozbiljan poduhvat ka promeni stanja upravljanja otpadom električnih i elektronskih proizvoda. Postojanje ovakve vrste funkcionalnog sistema za upravljanje otpadom električnih i elektronskih proizvoda podrazumeva obezbedjivanje potrebnih preduslova za sprečavanje generisanja, ponovnu upotrebu, reciklažu i druge oblike iskorišćenja takvog otpada, kao i za smanjivanje njegovog odlaganja na deponije.

Ujedno, cilj sistema jeste da obezbedi unapredjivanje standarda zaštite životne sredine od strane proizvodjača, uvoznika, distributera, prodavaca i krajnjih korisnika tokom životnog ciklusa električnih i elektronskih proizvoda. Ovo se naročito odnosi na fazu nakon što ovi proizvodi postanu otpad.

Pomenuti sistem upravljanja ee-otpadom podrazumeva čitav niz aktivnosti koje se odnose na praćenje količine proizvedenih i uvezenih električnih i elektronskih proizvoda koji posle upotrebe postaju poseban tok otpada. Pored toga, sistem obezbedjuje neophodna finansijska sredstva za proces upravljanja ee-otpadom kroz obavezu plaćanja naknade za proizvedene i uvezene proizvode koji posle upotrebe postaju ee-otpad.

Ukoliko vas muči neodomica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

  • Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
  • Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
  • Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način