Srbija dobija Zeleni fond

Završena javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti životne sredine kojim se predvidja i novi način finansiranja ove oblasti, a u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Beograd – Razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine, nalaze se u potrebi za uskladjivanjem važećeg zakona sa propisima o dodeli državne pomoći, drugim sistemskim zakonima ( Zakonom o budžetskom sistemu), sa relevantnim medjunarodnim ugovorima i propisima EU, rečeno je u petak na završetku javne rasprave o nacrtu ovog zakona u Privrednoj komori Srbije.

Nacrtom zakona o izmeni i dopuni Zakona o zaštiti životne sredine, propisuje se osnivanje Zelenog fonda Republike Srbije, kao organa u sastavu Ministarstva, radi finansiranja zaštite i unapredjivanja životne sredine, a u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Predloženo rešenje omogućava dalje funkcionisanje finansiranja sistema zaštite životne sredine , a nakon ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine, rečeno je na predstavljanju konačne verzije teksta ovog zakona.

Predlagači zakona su najavili da je definitivno prihvaćeno rešenje da će bliži uslovi koje bi trebalo da ispune korisnici sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava i način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih obaveza biti propisani aktom vlade.
Izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u značajnoj meri meri je transponovana Okvirna direktiva o otpadu 2008/98/EC, PCB i PCT Direktiva 96/59/EC, i otklonjene su nepreciznosti i nedostaci u transponovanju Direktive o deponijama 99/31/EC i Direktive o insertaciji otpada 2000/76/EC.

Jedan od razloga za predlaganje izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom, je i uskladjivanje odredjenih zakonodavno-pravnih rešenja sa primenom drugih važećih propisa, kao i preciziranje pojedinih odredaba važećeg zakona koje se odnose na oduzimanje ovlašćenja za ispitivanje otpada, sadržinu zahteva i dozvola za odlaganje otpada na deponiju i termički tretman otpada, pravnog sledbenika lica koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, izmenu i oduzimanje dozvole.

Zeleni fond, kao organ u sastavu Ministrastva, baviće se finansiranjem zaštite i unapredjivanjem životne sredine.
Uvedeno je novo ˝načelo samoodgovornosti˝ koje pretpostavlja uspostavljanje integrisane i odgovarajuće mreže postrojenja za ponovno iskorišćenje i odlaganje mešanog komunalnog otpada sakupljenog iz domaćinstva, a princip hijerarhije upravljanja otpadom izmenjen je u smislu prioriteta: prevencija, priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža, ostale operacije ponovnog iskorišćenja (iskorišćenje za dobijanje energije), odlaganje otpada.

Regulisan je i rad novih IPPC postrojenja za upravljanje otpadom za vreme trajanja probnog rada, njima se izdaje privremena dozvola do izdavanja integrisane dozvole, za vreme trajanja probnog rada, a najduže još 240 dana po završetku probnog rada. Dopunom odredbe o klasifikaciji otpada, definicija opasnog otpada uskladjena je sa Direktivom o otpadu.

Nacrtom Zakona predvidjeno je uvodjenje novih instituta: Nus proizvod i prestanak statusa otpada. Propisani su uslovi pod kojima se može postupati sa materijom ili predmetom koji je nastao u procesu proizvodnje, a čiji primarni cilj nije proizvodnja te materije, kao sa nus proizvodom. Propisani su i uslovi kada pojedine vrste otpada, koje su bile podvrgnute operacijama ponovnog iskorišćenja i reciklaže, prestaju da budu otpad.

U pogledu ocene usaglašenosti, propisana su dva modela: samodeklarišuća tvrdnja, za pojedine vrste otpada, koje u skladu sa propisima EU prstaju da budu otpad i model ocenjivanja usaglašenosti proizvoda koji sprovodi organ državne uprave, za proizvode za koje propisima EU nije uredjeno da prestaju da budu otpad.

Količine materija ili predmeta koje su prestale da budu otpad, uračunavaju se u ukupne količine recikliranog i iskorišćenog otpada za potrebe ispunjavanja nacionalnih ciljeva koji su utvrdjeni za ambalažni otpad, otpadna vozila, otpadnu EE opremu i otpadne baterije i akumulatore.

Uvedena je i nova vrsta planskog dokumenta. Program prevencija stvaranja otpada, kojim se utvrdjuju ciljevi i mere prevencije stvaranja otpada. Program donosi vlada za period od šest godina. Radni plan postojećih postrojenja za upravljanje otpadom, pored opštih elemenata, mora da sadrži i podatke o vrsti i količini istorijskog otpada u postrojenju, kao i akcioni plan uklanjanja istorijskog otpada sa procenom troškova.

Odgovornost prouizvodjača otpada, da odvojeno sakuplja otpad i da ga razvrstava u skladu sa potrebama budućeg tretmana, kvalifikovano je u količini, odnosno u procentu koji je u skladu sa nacionalnim ciljevima. Nacrtom Zakona propisani su i slučajevi , kada se otpad može koristioti za istu ili drugu namenu, za reciklažu, odnosno druge operacije ponovnog iskorišćenja, radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda, kao sekundarna sirovina (papir, karton, metal, staklo, plastika, otpad od gradjenja i rušenja, pepeo i šljaka od sagorevanja uglja iz termoenergetskih postrojenja, gips i sumpor od odsumporavanja dimnih gasova, otpadna ulja i drugo) ili radi iskorišćenja vrednosti otpada njegovom biorazgradnjom u spaljivanjem uz iskorišćenje energije.

Jedinica lokalne samouprave u obavezi je da uredi selekciju i odvojeno sakupljanje otpada radi reziklaže, odnosno da organizuje selektivno i odvojeno sakupljanje otpada radi reciklaže, da organizuje i opremi centre za sakupljanje otpada iz domaćinstva, da izradi popiss i projekte sanacije i rekultivacije nesaniranih deponija i smetlišta i da u sporazumu sa jednom ili više lokalnih samouprava, odredi lokaciju za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada na svojoj teritoriji.

Za navedene obaveze lokalne samouprave, odredjen je prelazni period za primenu, do 1 godine, odnosno dve godine, od datuma stupanja Zakona.

Dokument o kretanju opasnog otpada, počev od 1. januara 2016. godine popunjavaće se elektronski, najavljeno je u Privrednoj komori Srbije na završetku javne rasprave o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način