Reciklaža štampanih ploča

Obzirom na značajnu količinu štampanih ploča koje su zastupljene u najvećem broju elektronskih uređaja (oko 20%) njihova reciklaža predstavlja veoma komplikovan proces. Sa stanovišta reciklaže, iskorišćene štampane ploče mogu se svrstati u tri karegorije prevashodno po otpadnoj vrednosti (sadržaju implementiranih plemenitih metala). To su otpadne štamapane ploče sa oznakama H (visok nivo), M (srednji nivo) i L (nizak nivo) iskoristivosti:

 1. Štampane ploče niske iskoristivosti sadrže štampane ploče iz TV i ploče iz jedinica napajanja koje sadrže teške gvozdene ili feritne transformatore i velike aluminijumske hladnjake;
 2. Štampane ploče srednje iskoristivosti uključuju visokopouzdanu opremu sa dragocenim metalima koji se nalaze na pinovima i edge konektorima, kao i na elektronskim kondenzatorima kao što su aluminijumski kondenzatori i sl.
 3. Štampane ploče visoke iskoristivosti sadrže diskretne integralne komponente, integrisana kola sa sadržajem zlata (IC), optoelektonske komponente i štampane ploče kompletno ili delimično prevučene zlatom.

Ova podela u osnovi predstavlja sadržaj plemenitih metala, jer štampane ploče niske iskoristivosti sadrže veoma mali procenat plemenitih metala. Recimo feritni materijali i aluminijumske komponente selektivnim ručnim odvajanjem mogu dati određenu količinu plemenitih dragocenih metala.
Složenost štampanih ploča čini njihovu reciklažu komplikovanom. Prvi korak u njihovoj reciklaži predstavlja vizuelni pregled koji treba da nas uputi na prisustvio toksičnih elemenata pre svega kondenzatora i baterija koji se moraju ukloniti sa štampanih ploča. Oni se skidaju i usmeravaju u specijalizovane firme na dalji tretman.

Asemblirane (napakovane) štampane ploče iz elektronskih uređaja obično imaju prosečnu zastupljenost različitih materijala:

 • Nemetale tj. polimer očvrsnut staklenim
 • vlaknom 70%
 • Bakar 16%
 • Lem 4%
 • Gvožđe, ferit 3%
 • Nikl 2%
 • Srebro 0,05%
 • Zlato 0,03%
 • Paladijum 0,01%
 • Ostali (bizmut, antimon, tantal i dr.)

Generalno, recikliranje štampanih ploča obuhvata: Recikliranje komponenti demontažom i recikliranje materijala mehaničkim procesima, hidrometalurgijom, pirometalurgijom ili kombinacijom ovih tehnika.

Recikliranje komponenti demontažom podrazumeva obradu asemblirane (napakovane) štampane ploče sa montiranim elektronskim komponentama čiji broj varira u zavisnosti od složenosti ploče.

Prvi korak u reciklaži predstavlja bezbedno odstranjivanje komponenti. Veliki broj različitih tipova komponenti diktira i metode uklanjanja. Svaku od metoda karakterišu oblast primene, cena, pouzdanost odstranjenih komponenti, laboratorijski zahtevi i način zagrevanja.

Ukoliko imate otpad koji treba reciklirati kontaktirajte nas odmah na 0800-085085 ili popunite formular na linku odvoz elektronskog otpada i neko će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način