Postrojenje za reciklažu rashladnih uređaja

Postrojenje je dizajnirano i konstruisano za obradu korišćenih rashladnih uređaja (frižidera, zamrzivača) kao i za elektronski i električni otpad (usisivači, pegle, radio uređaji, video rekorderi, DVD uređaji i drugi).

Postrojenje je karakteristično po svom procesu izdvajanja od skoro 100% svih „freona“ koji se nalaze u starim rashladnim sistemima, kako u sistemu za hlađenje, tako i u samoj izolacionoj masi uređaja. Time se na pravilan, ekološki način vrši izdvajanje i bezbedno skladištenje navedenih opasnih materija koje se nalaze u svakom korišćenom rashladnom uređaju.

Takođe, jedna od bitnih karakteristika ovog postrojenja je da se pomoću njega preko nekoliko procesa šrediranja, sortiranja i separacije postižu najčistije moguće frakcije izlaznog materijala (gvožđe, plastika, obojeni metal, poliuretanski granulat tzv. „pur prah“).

Tehnološki Tok Reciklaže:

Reciklaža rashladnih uređaja počinje najpre isisavanjem hloro-fluoro-ugljenika ili neke druge alternativne rashladne supstance iz sistema za hlađenje uređaja. (slika 1)

Tako pripremljen frižider se preko ulaznog transportera uvodi u glavni uređaj postrojenja QZ (Querstromzerspaner). U njemu se vrši usitnjavanje, mlevenje ulaznog materijala. Glavni deo QZ-a je snažan motor koji pogoni masivne lance koji vrše potrebno usitnjavanje materijala. Nakon 240 sek. tretmana materijal se transportuje preko specijalnih usponskih pužnih transportera do tzv. „skrin mašine“ koja je snabdevena specijalnim vibro sitima različite granulacije. Na ovom mestu se razdvaja „pur-prah“ od ostatka samlevenog materijala. (slika 2)

Pur-prah se dalje transportuje pomoću specijalnih „matriksa“ koji se nalaze na visokoj temperaturi (120o C). Cilj visoke temperature je savršeno izdvajanje svih „zagađivača“ (freona) iz „pur praha“. Iz pomenutih „matriksa“ čist „pur-prah“ se vodi u specijalne vreće gde se i skladišti, dok se izdvojeni zagađivači isisavaju iz „matriksa“ i odvode na dalji tretman. (slika 3)

Ostatak materijala iz „skrin mašine“ vodi se preko usponskog trakastog transportera do magnetnog odvajača. Ovaj odvajač, kao i što sam naziv kaže, vrši izdvajanje magnetnih delova (u prvom redu gvožđa) iz dopremljenog materijala. „Fero materijal“ pada na transporter odakle se odvozi do prihvatnog kontejnera. (slika 4)

Nemagnetni preostali materijal, doprema se do uređaja nazvanog „edi karent„. U njemu se vrši razdvajanje nemagnetnih metala (bakar, aluminijum) od ostatka, tj. plastike. Princip rada ovog uređaja zasniva se na direktnoj primeni pojedinih zakona fizike. Naime, obrtno magnetno polje koje stvara uređaj deluje samo na metale (u ovom slučaju na bakar i aluminijum) i vrši njihovo izdvajanje od ostatka plastike. (slika 5)

Svaka od gore navedenih frakcija pada na poseban transporter odakle odlazi u specijalne vreće za lagerovanje gotovih sirovina.

Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4 Slika 5

Funkcionisanje celokupnog sistema omogućava sistem za cirkulaciju gasova. Ovaj sistem je složen i sastoji se od dve faze:

U prvoj fazi (predkondenzacija) vrši se podhlađivanje cirkulacionog gasa, a u cilju izdvajanja vlage u vidu vode iz sistema gasova.

Druga faza sistema (krio-kondenzacija) zadužena je za tzv. „čišćenje“ cirkulacionog gasa, tj. izdvajanje zagađivača, freona iz sistema. „Freon“ se u krio-kondenzaciji uz pomoć tehničkog gasa (N2), zamrzava na temperaturi od -130o C i pretvara u čvrsto agregatno stanje.

Kasnije, u fazi regeneracije sistema, taj „Freon“ se otapa i prevodi se u tečno agregatno stanje. Kao takav, tečan, upumpava se u specijalne rezervoare za lagerovanje i kasniji transport. Osim navedene uloge u „krio-kondenzaciji“ azot se koristi u sistemu reciklaže za inertizaciju celog sistema.

Ukoliko sistem radi u drugom režimu, režimu elekričnog i elektronskog otpada, postoji izvesno odstupanje od navedene putne mreže samlevenog materijala, a nakon izlaska iz QZ-a.

Naime, u tom slučaju materijal nakon izlaska iz QZ-a ne ide na usponske transportere već na tzv. „sortirni transporter“ gde se vrši manuelno sortiranje određenog materijala. U ovoj fazi u posebne bokseve se ubacuju bazične ploče uređaja, kablovi i sl. dok preostali materijal odlazi ka već pomenutom magnetnom odvajaču i „edi karentu“ kao u slučaju rada sa rashladnom opremom.

Mewa Postrojenjem Obezbeđujemo

  • Pravilan, ekološki način izdvajanja i bezbedno skladištenje opasnih materija koje se nalaze u svakom korišćenom rashladnom uređaju.
  • Postizanje najčistijih mogućih frakcija izlaznog materijala posebno separisanog (pur-prah, gvožđe, plastika, aluminijum, bakar).
  • Potpuno automatski rad i kontrolu celog procesa sa jednog mesta (touch panel).
  • Dvostruki režim rada na jednom mestu (rashladna oprema i električni, elektronski otpad).
  • Visok stepen bezbednosti.
  • Visok stepen čistoće radne sredine.
  • Nizak nivo buke (postojanje tzv. „noise cabin“).

Ukoliko imate električne rashladne uređaje za reciklažu pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite prijavni formular sa svojim podacima na linku Besplatan odvoz elektronskog otpada i naša služba za sakupljanje će vas kontaktirati.


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način