Opasne komponente u EE otpadu

Celokupni EE otpad se kategoriše kao opasni otpad zbog izuzetno opasnih komponenti koje sadrži, kao što su živa, kadmijum, hrom, brom, olovo, arsen, azbest, spojevi silicijuma, berilijum, fosfor itd.

Zbog opasnih komponenti koje EE otpad sadrži, ne sme nikako da završi u glomaznom niti u komunalnom otpadu. EE otpad se mora sakupljati odvojeno od ostalih vrsta otpada kako bi se opasni delovi na propisani način izdvojili i zbrinuli, a neopasni delovi (metal, plastika i sl.) ponovno iskoristili.

Kadmijum
Kadmijum

Kadmijum (Cd) – uzrokuje nepovratne posledice na ljudsko telo jer se taloži na bubrezima. Nalazi se u raznim čipovima ili se koristi kao stabilizator plastike.

Živa (Hg) – može uzrokovati oštećenja raznih organa uključujući mozak i bubrege, vrlo štetna za fetus. Najopasnije je zagađenje vode živom koja se lako taloži u živim organizmima kroz lanac ishrane, najčešće preko ribe. Procenjuje se da se 22% svetske potrošnje žive koristi u elektronskoj opremi. Živa se koristi u termostatima, senzorima, relejima, mobilnim uređajima, baterijama i LCD ekranima.

Šesterovalentni hrom (Cr6+) – koristi se u zaštiti od korozije i kao ukras ili učvršćivač metalnih kućišta. Lako se apsorbuje u ćelijskim stanicama i može uzrokovati oštećenja DNA.

Plastika, uključujući PVC – U prosečnom računaru je ima oko 7 kg. Najviše korišćeni oblik plastike je PVC (poli-vinil-hlorid). Prilikom sagorevanja može stvarati dioksin.

Olovo (Pb) – uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema, kardio-vaskularnog sistema, bubrega i reproduktivnih organa. Nalazi se u monitorima i štampanim pločama.

Brominirani usporivači gorenja (BFR´s – Brominated Flame Retardants)– koriste se u plastičnim kućištima radi sprečavanja zapaljivosti.

Barijum (Ba) – je mekani srebrno-beli metal koji se koristi u CRT monitorima (katodni monitori) da bi štitio korisnike od zračenja. Studije su pokazale da kratka izloženost barijumu uzrokuje oticanje mozga, oslabljivanje mišića, oštećenje srca, jetre i slezine.

Berilijum (Be) – je vrlo lagani metal, tvrd, dobar provodnik i poseduje nemagnetična svojstva. Zbog ovih svojstava koristi se u matičnim pločama. Nedavno je klasifikovan kao kancerogen jer uzrokuje rak pluća.

Fosfor (P) – se koristi kao premaz na CRT monitorima. Utiče na rezoluciju i na osvetljenost slike. Vrlo je otrovan pa nakon dolaska u dodir sa njim treba hitno potražiti pomoć lekara.

Elektronski otpad - Deponija
Elektronski otpad – Deponija

Bazelskom konvencijom definisana je A lista za opasne otpade na kojoj nalazimo otpad koji je nastao od EE opreme:

A1010 – metalni otpad koji se sastoji od legura koje sadrže bilo koji od sljedećih elemenata: antimon, arsen, berilijum, kadmijum, olovo, živu, selen, telurijum, talijum
A1160 – baterije sa olovnom kiselinom
A2010 – stakleni otpad od katodnih cevi


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način