Kako se e otpad uklapa u koncept održivog razvoja?

Koncept održivog razvoja

Pod konceptom održivog razvoja podrazumeva se korišćenje resursa radi zadovoljavanja ljudskih potreba pri čemu se budućim generacijama ne uskraćuje pravo na egzistenciju. Razlozi primene koncepta održivog razvoja su moralne i ekonomske prirode a sama primena koncepta se može svesti na pravljenje razlike izmedju korišćenja i iskorišćavanja resursa. Ovaj koncept predstavlja filozofiju modernog društva koja je zasnovana radi očuvanja životne sredine i zdravlja svih živih bića.

Problem današnjice predstavlja sve veća eksploatacija neobnovljivih izvora energije, zagadjivanje životne sredine, pojava rupe na ozonskom omotaču, globalno zagrevanje, izumiranje velikog broja biljnih i životinjskih vrsta, uništavanje prirodnih ekosistema.

Doslednom primenom održivog razvoja, možemo eliminisati probleme vezane za narušavanje životne sredine. Neobnovljive izvore energije možemo zameniti obnovljivim ili stalnim izvorima energije. Možemo kontrolisati proces odlaganja otpada ili ga recikliranjem svesti na minimum.

Kako se e otpad uklapa u koncept održivog razvoja?

Već puno puta smo govorili o teškim posledicama nepropisnog odbacivanje e otpada.

Procenjuje se da se više od 1.000 različitih vrsta materijala koristi u izdradi elektronskih uredjaja i njihovih komponenti, neki od njih su otrovni, uključujući i rastvarače na bazi hlora, antipirene na bazi broma, PVC, teške metale nalik olovu, živa, arsen, kadmijum i heksavalentni hrom, kao i plastika i gasovi. Sve ove supstance izuzetno su štetne za ljudsko zdravlje i okolinu ako se sa njima ne postupa adekvatno.

Takodje, elektronika sadrži vredne deficitarne supstance: gvoždje, aluminijum, bakar, olovo, nikl, kalaj, zlato, srebro, platinu i paladijum. Metali i druge vredne komponente postoje i u drugim električnim komponentama, nalik bakru u žicama i gvoždju i aluminijumu u kućištima. Velika je šteta da oni odlaze u nepovrat kada stare aparate bacamo na deponiju ili kada ih nepropisno recikliramo.

Kako bismo se uklopili u koncept održivog razvoja kada je e otpad u pitanju potrebno je ispoštovati hijerarhiju odlaganja otpada i reciklažni proces.

Hijerarhija odlaganja otpada:

1. Redukcija i prevencija stvaranja otpada – minimizacija korišćenja resursa
2. Ponovna upotreba – ponovno korišćenje u iste ili druge svrhe
3. Reciklaža – radi korišćenja sirovine u iste ili druge svrhe
4. Iskorišćenje vrednosti otpada – kroz proizvodnju/povraćaj energije i druge tehnologije
5. Odlaganje otpada – ukoliko nema alternative, kontrolisano odlaganje otpada bez iskorišćenja energije.

Reciklaža e otpada:

1. Dovodi do manjeg eksploatisanja sirovina, čime se štite neobnovljivi ili teško obnovljivi prirodni resursi
2. Smanjuje zagadjivanje životne sredine
3. Štiti prirodne ekosisteme koji bi bili uništeni stvaranjem deponija
4. Štedi novac
5. Smanjuje količinu potošnje energije koja bi bila potrošena pri proizvodnji novog proizvoda

Ukoliko vas muči nedoumica šta biste sa ee-otpadom, budite slobodni da nas kontaktirate. Naše usluge uključuju:

Besplatan odvoz uredjaja na celom području Republike Srbije
Besplatan poziv broja telefona 0800-085-085 (9h – 20h) za savete u vezi vašeg EE otpada
Ako imate pitanja pošaljite nam mail na office@ereciklaza.com


Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način