Ekologija svesti

Sklad odnosa Čovek – Prostor

Trenutak u kome se nalazimo, sve ono što se događa ljudskom rodu i sveopštem životu na planeti Zemlji, vodi nas ka tome da treba, odnosno moramo, na sasvim nov način posmatrati sebe, okolinu i ovaj svet. Ovakvom stanju poremećene ekološke ravnoteže sa kojim smo suočeni i koje je vidljivo na svakom koraku, u svim aspektima i nivoima ispoljavanja, i koje je zahvatilo svu planetu, najviše je doprineo sam čovek.

Ekologija je nauka o međuzavisnosti i održanju ravnoteže svih živih bića i fizičke sredine. Ukoliko mislimo da povratimo prirodni sklad i harmoniju svih životnih procesa, neophodno je da ovoj materiji pristupimo na jedan dublji, sveobuhvatniji, holistički ekološki način poimanja celokupne kulture življenja.

Složenost života u svim njegovim aspektima, međusobno prožimanje svih nivoa postojanja, svi uticaji i procesi koji se dešavaju u nama i oko nas, donose nam saznanje da čovek predstavlja prvu i poslednju kariku savremenog ekološkog poremećaja. Prema tome, kao takav ima i osnovnu ulogu da, štiteći i unapređujući sebe, sačuva i oplemeni svoju okolinu i Život u celini.

Problemi i zagađenja se gomilaju, a „klasična” ekologija ne stiže da svojim praktičnim rešenjima sanira ni postojeću situaciju, a još manje da poboljša kvalitet života. Nedovoljno je rešavati samo lokalne i pojedinačne probleme, bez ideje o globalnom pročišćenju i stvaranju optimalnih uslova za život svih nivoa egzistencije na Planeti, od fizičkih do psihomentalnih i duhovnih kategorija i slojeva, od ljudi preko životinja i biljaka, do same Zemlje. Rešiti pitanje otpada jednog nuklearnog postrojenja ili lokalnog sukoba i rata, a ne promeniti ljudski faktor koji to stvara svojim ponašanjem i načinom mišljenja, uzaludan je posao.

Nabrojmo samo neke od odlika savremenog načina života koji utiču na ekologiju:

– veliko zagađenje životne okoline sve većim brojem štetnih uticaja, ne samo na fizičkom, nego i na psihomentalnom planu;
– oštra i iznurujuća trka za zadovoljenjem sve većeg broja „potreba” nametnutih potrošačkim društvom;
– agresivne kampanje država, verskih zajednica, korporacija i pojedinaca;
– hroničan nedostatak vremena koji izaziva napetost i stres;
– nove bolesti, novi načini lečenja i ono najvažnije – odsustvo čoveka od njegove kreativne suštine.

Ukratko, ovo su karakteristike života velikog broja ljudi.

Sve ovo nam ukazuje da više nema mesta „okretanju glave”, odnosno prebacivanju odgovornosti na „nekoga i nešto”. Trenutak je da se suočimo sa ovim stanjem otvorenih očiju i pokušamo da učinimo sve što je u našoj moći ne bi li trenutno stanje promenili, preobrazili u neko novo, bolje, kreativnije. Niko drugi to ne može uraditi umesto nas, niti hoće. Vremena za odlaganje nema, te stoga treba energičnije, odlučnije i sasvim drugačije rešavati uzroke propadanja živog sveta.

Treba shvatiti da nema ekologije prostora i ekologije uopšte, bez ekologije čovekove svesti!

Čovek se, kao glavni zagađivač, mora transformisati u glavni ekološki subjekt i objekt koji će, na jedan sasvim nov, svestan, kreativan, usklađen i prirodan način, biti nosilac svih promena u sebi i svojoj okolini – promena koje će dovesti ne samo do toga da više ne zagađuje, već da razvija i oplemenjuje Život.

Kako, pitate se… Prvi korak je, sasvim nov pogled na svet i događanja u njemu, a onda i delovanje u skladu sa tim. Nije dovoljno delovati samo na saniranju posledica, odnosno na parcijalnom rešavanju kroz različite tehnike i nivoe, već istovremeno treba rešavati i uzrok i posledicu.

Autor: Zlatko Kalajdzic
citat iz Knjige “Ekologija Svesti – Bioradiestezija”

Za besplatno sakupljanje elektronskog otpada pozovite nas na 0800-085-085 ili popunite formular za odvoz otpada i mi ćemo se pobrinuti da se sav otpad reciklira na bezbedan i ekološki način